Asgaards pædagogiske grundlag

Asgaards pædagogiske grundlag tager bl.a. udgangspunkt i KRAP, som står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis

KRAP er et redskab til at støtte den unge til større personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis, og KRAP metoden bygger primært på 3 vigtige grundpiller – nemlig:

  • Det, vi tænker oplever vi, som virkeligt, men vi kan lære at tænke anderledes.
  • Alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vores succeser.
  • Alle mennesker har grundlæggende behov for anerkendelse.

Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov. Metoden fokuserer på personens kognitive indsigt, dvs. på de tanker og forestillinger, personen gør sig om sig selv og sin situation. Metoden har til formål at hjælpe personen til at erkende egne tankemønstre for at sætte vedkommende i stand til at erstatte disse med alternative tankemønstre. Vi tager altid udgangspunkt i det den unge kan og bygger videre på det, ligesom det er vores grundtanke, at den unge gør det bedste han/hun kan i den givne situation.

Vi arbejder for, at de unge får så megen viden som muligt om egne udfordringer og mestringsstrategier og støtter den unge i at finde alternative strategier, hvis det er nødvendigt.

Vi arbejder med Low-arousal, dvs. vi arbejder ikke-konfronterende og konfliktnedtrappende. Det er vores overbevisning, at hvis en ung mister selvkontrollen, så har vi stillet krav som var for store og uoverskuelige og så må vi kravtilpasse efterfølgende.

Vi tager udgangspunkt i elementer fra TEACCH, hvor vi skaber struktur og genkendelighed i hverdagen med visualisering i form af f.eks. dags- og ugeskemaer. Vi arbejder med høj grad af forudsigelighed, så vi kan minimere de stresspåvirkninger, som mennesker med autismespektrumforstyrrelser er ekstra udsat for.

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby