STU

STU FORLØB PÅ ASGAARD.

 

Asgaards STU en 3-årig ungdomsuddannelse, der tilbydes unge i alderen 16-25 år (skal påbegyndes inden man fylder 25 år) efter indstilling fra UU-vejleder/kommunen.
Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelser primært Aspergers Syndrom, og andre som kan profitere af en pædagogik med høj grad af struktur og forudsigelighed.

Hvem kan profitere af et STU forløb på Asgaard;

Asgaard tilbyder STU-forløb til unge som:

  • ikke kan gennemføre en ordinær ungdoms- eller erhvervsuddannelse
  • har behov for et roligt og forudsigeligt uddannelsesmiljø, samt tætte og trygge relationer med underviserne
  • har brug for et helt individuelt forløb med udgangspunkt i den unges interesser og behov.

Uddannelsens opbygning.

Hele uddannelsesforløbet tager 3 år, men man kan vælge et kortere forløb. Uanset hvad man vælger, vil de første 12 uger være et gensidigt afklaringsforløb.

  1. Indgangsåret: Dagligdagen vil primært bestå af forskellige emnebaserede aktiviteter, individuelle samtaler og mindre udflugter ud af huset til nærområdet og div. arbejdspladser.
  2. Fordybelsesåret: Fortsat emnebaserede aktiviteter med fokus på den enkeltes specifikke interesser og ønsker. Iværksættelse af meningsbærende snuse-praktikker.
  3. Afslutningsåret: Mest mulig i afklarende praktikker. Større fokus på tiden efter STU.

Nøgleord for hele STU forløbet er; Større selvindsigt, større selvtillid og større selvansvarlighed.
STU’en evalueres 2 gange årligt og justeres efter behov. I evalueringen deltager den unge, UU-vejleder og Asgaard samt evt. forældre.
STU forløbet afsluttes med et kompetencepapir.

Hvad kendetegner et STU forløb på Asgaard?

Der tages først og fremmest udgangspunkt i den unges ønsker og behov.
Der arbejdes ressourcefokuseret og fællesskabsorienteret, med individuelt tilrettelagt undervisning, hvor forudsigelighed og struktur skaber grundlaget for en tryg dagligdag.

Der arbejdes grundlæggende med at styrke den unges muligheder for, at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til, at varetage en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, som muligt.

Der inddrages løbende relevante emner om husholdning, økonomi etc., som kan medvirke til, at styrke den unges muligheder for, at klare sig selv i hverdagen på sigt.

Der arbejdes i videst mulige omfang med inddragelse af det omkringliggende samfund og samfunds-/ arbejdsmarkedsforhold generelt. Der er grundlæggende fokus på, at den unge får mulighed for, at få vekslet sine potentialer til bl.a. almen arbejdsevne og faglige kompetencer.

Der er mulighed for, at få støtte til deltagelse i eksterne uddannelseselementer.

Strukturen i STU

Den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse danner i videst mulige omfang omdrejningspunktet for de forskellige aktiviteter den unge tilbydes.

Overordnet er strukturen og indholdet på STU Asgaard konstrueret med afsæt i den lovgivning der ligger for området. Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at den unge bør deltage mest muligt i fælles rum/ fællesskaber, men alt justeres løbende i forhold til den unges individuelle behov og ønsker, som imødekommes og integreres i videst mulige omfang.

I afklaringsforløbet afklares det i tæt samarbejde med den unge, hvilke mål der foreløbigt skal arbejdes med og de danner afsæt for deltagelse i de forskellige emner. Der arbejdes individuelt i det omfang det skønnes relevant både personligt og fagligt.

Den enkelte elev får mulighed for, at vedligeholde og evt. udvikle sine grundlæggende færdigheder i dansk, matematik, engelsk og evt. andre fag. De fleste emner indeholder elementer fra fag-faglige områder. Hvis det er relevant, kan hjælp til deltagelse i uddannelse andet sted gøres til en del af STU-tilbuddet.

Der arbejdes gennemgående med selvindsigt/selvforståelse, psykoedukation, arbejdsidentitet og der er plads til både fastlagte og spontane udviklingssamtaler.

Vi tilstræber, at tage på små udflugter ud af huset.

De øvrige dages emner er fleksible i den forstand, at det er den aktuelle elevgruppe der tegner det endelige indhold.

Der arbejdes kontinuerligt på, at afdække og iværksætte relevante praktikker i forhold til den enkelte unges ønsker.

 

Dagligdagen kendetegnes ved:

-Faste mødetider.

-Få og faste undervisere.

-Gode fysiske rammer.

-Stort individuelt fokus, hvor den enkeltes udgangspunkt hele tiden danner afsæt for den videre proces.

-Mulighed for deltagelse i dialog, i aktiviteter, i fællesskaber og i sociale sammenhænge.

Hvis den unge er bosiddende på Asgaard, vil elementer af botræningen foregå i bo-delen og i tæt samarbejde med STU-personalet.

De enkelte undervisningsdage har fast timetal, ligesom ugeprogrammet forberedes, gennemføres og evalueres i et fast tidsinterval.

Vil du vide mere om STU?
Så kontakt os her