Behandling af personoplysninger

Fonden Asgaard er er privat socialt tilbud til unge og voksne med autismespektrumforstyrelser der enten bor på eller er tilknyttet Asgaard

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslovgivning og EU – Databeskyttelsesforordningen.

Fonden Asgaard er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig hvad enten du er beboer, medarbejder eller på anden måde tilknyttet Asgaard.

Fonden Asgaard har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver DPO.

Effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede er prioriteret højt på Asgaard og det skal medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration.

Derfor vil Asgaard ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse til Asgårds kontaktperson vedrørende personoplysninger:

Forstander Brian Kousgaard Pedersen via e-mail Bp@asgaard-fyn.dk eller på telefonnummer 63 40 70 71

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige i relation til dit ophold eller anden tilknytning til Asgård.

Kategorien af registrerede omfatter beboere og brugere med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser, der enten er, eller er under visitation til Asgaard efter servicelovens § 107, § 104, § 66, stk. 1., nr. 5, § 85 og § 52, stk. 3., nr. 6.  Hertil kommer, at visse beboere og brugere tillige kan være omfatte af lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt SPS-støtte.

For medarbejdere gælder det, at vi kun behandler de personoplysninger som er nødvendige for at vi kan administrere din rekruttering og ansættelse på Asgaard.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykke bliver du gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold i Fonden Asgaard, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for Asgaards opfyldelse af vores aftaler og forpligtigelser med din handlekommune om dit ophold og behandling eller vedrørende dit ansættelsesforhold hos Asgaard som medarbejder.

De kategorier af personoplysninger, som Fonden Asgaard behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Asgaard og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Fonden Asgaard videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge/dine forældre har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i de personoplysninger om dig som vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere på Asgaard.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på her

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger vi har til at imødekomme din anmodning, eller vi kan helt afvise at efterkomme din anmodning.

1. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16, 17, 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder såkaldt profilering.

Sletning af Personoplysninger

Fonden Asgaard opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold eller din ansættelse.

Når du ikke længere har ophold på eller anden tilknytning til Asgaard, opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i op til 5 år efter at du har forladt Asgaard, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Asgaard, hvor dine personoplysninger kan have betydning for sagen.

I forbindelse med visitation til Asgaard modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

Datasikkerhed

Fonden Asgaard overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Klagevejledning

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger.

Du kan også klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Ønsker du at klage over Fonden Asgaards behandling af dine personoplysninger kan du klage til Datatilsynet. Fin kontaktoplysninger m.m. til Datatilsynet på deres hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby