SPS

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Asgaard SPS er et specialiseret støttetilbud specifikt for uddannelsessøgende unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, og lignende udviklings- eller indlæringsvanskeligheder.

Asgaard kan varetage den studierelaterede støtte der via SPS skal sikre at elever og studerende med særlige behov gives bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Vi kan med vores SPS-mentorer

Vi kan med vores SPS-mentorer, som har forskellige uddannelsesbaggrunde, som underviser, cand.pæd.pæd.ant, neuropædagog, cand.pæd.pæd, cand.pæd.psyk m.m. tilbyde en højt specialiseret støtte og vejledning, der tilgodeser den enkelte elev eller studerendes særlige udfordringer og behov.

Asgaard tilrettelægger støtten således, at vi er til stede på uddannelsesstedet på fastlagte og aftalte dage og tidspunkter. Sammen skaber vi struktur og forudsigelighed over hverdagen, så eleven/den studerende får overblik over sit studieliv og fritidsliv.

Derudover er vi til rådighed over telefon eller via Microsoft Teams, hvis der skulle opstå akut behov for yderligere støtte.

Når Asgaard påbegynder et SPS forløb vil vi i samarbejde med eleven/den studerende, dennes studievejleder og lærerteam udarbejde en handleplan, hvori der opstilles en række mål for forløbet, hvor følgende forhold kan være indeholdt:

Studieliv

Hvad vil det sige at være studieaktiv? Hvordan laver man noter? Hvordan organiserer man sine papirer? Hvordan strukturerer man en opgave? Hvordan indgår man i en faglig diskussion? Hvornår er noget relevant at inddrage i en opgave? Hvordan analyseres en novelle, og hvornår ved man at man er færdig? Hvordan fremlægger jeg mit stof? Spørgsmålene kan være mange og det er dem vi kan være med til at vejlede om.

Struktur

Vi udarbejder sammen med eleven/den studerende en ugeplan, så den studerende kan strukturere hele sin hverdag og ikke kun timerne på uddannelsen. Det er vigtigt at skabe et overblik over ugen og planlægge for de enkelte dage, så ugen hænger sammen, og man derved undgår at blive stresset. I ugeplanen indgår lektioner, lektielæsning, afleveringer, fritid, dagligdagsrutiner m.m. Ugeplanen er med til at skabe overblik og undgå at tingene hober sig op på enkelte dage.

Det handler om at reducere stressfaktorerne.

Fagspecifik støtte

Opstår der udfordringer som er mere fagspecifikke hjælper vi den studerende med at rette henvendelse til den pågældende underviser. Vi kan derfor agere tolk, der fungerer begge veje. Ligeledes kan vi indgå i et samarbejde med underviseren, hvor vi i fællesskab kan finde frem til redskaber, der kan være med til at understøtte den studerende, ligesom vi kan yde supervision til undervisere der står med specifikke problematikker i forhold til unge med autisme og/eller ADHD.

Selvforståelse
Asgaard arbejder med selvforståelse i forhold til alle de områder vi støtter op omkring. Det handler om at kunne forstå de udfordringer, man står overfor og finde strategier og metoder til at kompensere for dem.

Sociale udfordringer

Vi arbejder med de sociale udfordringer der kan være, når man skal være en del af en ungdomskultur. Hvordan indgår man i den sociale interaktion i klassen og bliver en del af fællesskabet? Hvordan bliver man en del af gruppearbejdet. Hvordan opbygger man et netværk? Hvordan bliver man en del af en studiegruppe?

Netværksgrupper

Afhængig af uddannelsesstedets størrelse og antallet af de studerende der støttes via SPS, vil det være muligt at lave små grupper, hvor man arbejder med ovenstående områder i en studiegruppe og opbygger et fællesskab, hvor man kan støtte sig til hinanden.

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby